EBSCO LEGAL SOURCE

 

 

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội. Để nâng cao vai trò và hiệu quả của hệ thống pháp luật, ngoài việc xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần phải quan tâm đến chất lượng của đội ngũ thực thi pháp luật cũng như các sinh viên đang theo học ngành Luật.

 

CSDL“Legal Source” của EBSCO là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho luật sư, nhà giáo dục, doanh nhân, thủ thư pháp luật, sinh viên và những người có liên quan đến pháp luật:

- Là cơ sở dữ liệu hàng đầu cho các vấn đề hiện tại, nghiên cứu, tư tưởng và xu hướng của thế giới pháp lý:

 • Hơn 1,100 full-text journals

 • Chỉ mục chi tiết cho các tạp chí pháp lý, đánh giá pháp luật, kỷ yếu, học viện, đạo luật, ấn phẩm hiệp hội luật và các ấn phẩm đại học

 • Hơn 420 law reviews

 • Hơn 2,2 triệu bản ghi, bao gồm cả đánh giá sách và các nghiên cứu

 • Nguồn tài liệu có từ năm 1912

 • Một bổ sung hoàn hảo cho BST Academic Search Ultimate với gần 720 full-text journals bổ sung

 

- Cung cấp chỉ mục và  toàn văn của các tạp chí học thuật toàn diện nhất với hơn 20 chủ đề khác nhau trong ngành luật :

 • Administrative law ( Luật hành chính)
 • Antitrust law ( Luật chống độc quyền)
 • Banking ( Luật Ngân Hàng )
 • Business law ( Luật Kinh Doanh)
 • Constitutional law ( Luật Hiến Pháp)
 • Criminal law ( Luật Hình sự)
 • Domestic relations ( Quan hệ đối nội)
 • Estate planning ( Quy hoạch bất động sản)
 • Family law ( Luật gia đình)
 • Food, drug and cosmetic law( Luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm)
 • Insurance law ( Luật bảo hiểm)
 • Intellectual property law ( Luật sở hữu trí tuệ)
 • Internet and information science law ( Internet và khoa học thông tin)
 • Landlord/tenant law ( Luật về chủ nhà cho thuê và người thuê)
 • Legal librarianship ( Pháp lý thư viện)
 • Multinational corporations ( Công ty  đa quốc gia)
 • Non-profit corporations ( Công ty phi lợi nhuận)
 • Patent and trademark (Bằng sáng chế và nhãn hiệu)
 • Probate ( Di chúc)
 • Securities ( Chứng khoán)
 • Sports and entertainment law ( Luật thể thao và giải trí )
 • Tax law ( Luật Thuế)
 • Trade regulation ( Điều tiết thương mại) ...