Hiệp hội thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (VNUHCM) – Mô hình hiệp hội thư viện đầu tiên tại Việt Nam và lớn nhất Châu Á

Tháng 09/2020 mô hình Hiệp hội Thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là mô hình hiệp hội thư viện được triển khai thành công đầu tiên tại Việt Nam và có quy mô lớn nhất Châu Á. Thời điểm hiện tại hệ thống kết nối Thư viện trung tâm và 06 đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trong tương lại hệ thống sẽ mở rộng và kết nối tới tất cả đơn vị thành viên kết nối với Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Mô hình hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng giải pháp phần mềm bản quyền quốc tế kết hợp với giải pháp phần mềm mã nguồn mở bao gồm:

  • Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện Sierra quản lý tài nguyên truyền thống
  • Phần mềm quản lý tài nguyên số DSpace
  • Giải pháp tìm kiếm tập trung EDS – EBSCO Discovery Service cho phép kết nối và khai thác toàn bộ nguồn lực đa dạng, phong phú hiện có của thư viện
  • Giải pháp quản lý và xác thực người dùng Open Athens hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần cho bạn đọc

Dữ liệu được chia sẻ và sử dụng chung trong toàn bộ hệ thống theo chính sách hệ thống được thống nhất giữa các đơn vị thành viên. Trong quá trình triển khai dự án chúng tôi đã tiến hành chuyển đổi và hiệu chuẩn 283.837 biểu ghi thư mục, 482.024 đăng ký cá biệt, 169.510 hồ sơ bạn đọc và nhiều nguồn dữ liệu khác từ các giải pháp phần mềm khác nhay sang Sierra (bao gồm cả phần mềm bản quyền quốc tế Aleph). Toàn bộ dữ liệu được phần tích, đánh giá, hiệu chuẩn và làm sạch trước khi đưa sang hệ thống mới.

Bạn đọc trong hệ thống sử dụng một tài khoản chung duy nhất với một lần đăng nhập có thể sử dụng mọi nguồn tài nguyên sẵn có của hệ thống Hiệp hội Thư viện Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.