Social Sciences Full Text

Social Sciences Full Text  bao gồm các khái niệm, lý thuyết và phương pháp mới nhất từ tất cả khía cạnh ứng dụng và lý thuyết của khoa học xã hội, cơ sở dữ liệu toàn văn này bao gồm các tạp chí khoa học xã hội bằng tiếng Anh quan trọng nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung bao gồm:

• Các bài báo toàn văn từ hơn 160 tạp chí chuyên ngành toàn văn, không chứa truy cập mở 

• Nội dung toàn văn có từ năm 1972

• Lập chỉ mục chất lượng cao cho hơn 840 tạp chí định kỳ, 762 trong số đó đã được thẩm định

 

Chủ đề đa dạng:

• Nghiên cứu về chất gây nghiện

• Nhân chủng học

• Truyền thông

• Kinh tế học

• Đạo đức

• Nghiên cứu gia đình

• Nghiên cứu giới tính

• Quan hệ quốc tế

• Pháp luật

• Phương tiện thông tin đại chúng

• Nghiên cứu về thiểu số

• Khoa học chính trị

• Tâm lý học

• Phúc lợi xã hội

• Công tác xã hội

• Nghiên cứu đô thị

Tags: eBook, EBSCO, thư viện