SocINDEX™ with Full Text

SocINDEXwith Full Text cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Xã hội học những thông tin nghiên cứu phù hợp nhất trong lĩnh vực của họ. Bộ cơ sở dữ liệu này bao gồm hàng trăm nhan đề toàn văn và hàng triệu biểu ghi với những tiêu đề chủ đề hàng đầu từ từ điển được thiết kế bởi các chuyên gia trong ngành.

Nội dung bao gồm:

 • Hơn 480 tạp chí toàn văn không truy cập mở
 • Hàng tá tài liệu làm việc toàn văn
 • Chỉ mục chủ đề từ hơn 31.000 thuật ngữ từ điển Xã hội học

Các chủ đề bao gồm:

 • Tội phạm học
 • Nhân khẩu học
 • Nghiên cứu sắc tộc và chủng tộc
 • Nghiên cứu giới tính
 • Hôn nhân và gia đình
 • Xã hội học chính trị
 • Xã hội học nông thôn và thành thị
 • Phát triển xã hội
 • Tâm lý xã hội
 • Cấu trúc xã hội
 • Công tácxã hội
 • Nhân học văn hóa xã hội
 • Lịch sử xã hội học
 • Nghiên cứu xã hội học
 • Lý thuyết xã hội học
 • Lạm dụng chất kích thích và các chất gây nghiện khác

Các nhan đề toàn văn nổi bật gồm có Family Relations, Journal of Marriage & Family, Journal of Youth & Adolescence, American Sociological Review, Journal of Applied Social Psychologyand American Journal of Sociology.

Tags: eBook, EBSCO, thư viện