Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Với mục tiêu xây dựng Nền tảng Tài nguyên Giáo dục nghề nghiệp mở (OVETR) nhằm thúc đẩy việc sản xuất và chia sẻ nguồn tài nguyên học liệu số, thiết lập và thử nghiệm cơ chế quản lý và vận hành kho học liệu dùng chung, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tạo tiền đề phát triển và mở rộng nền tảng OVETR cho toàn hệ thống GDNN Việt Nam, Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục GDNN xây dựng dự án Nền tảng OVETR thí điểm dùng chung cho cộng đồng 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ và các doanh nghiệp liên kết với sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)

DLCorp đã thành công vượt qua các Đơn vị trong và ngoài nước để được lựa chọn là đơn vị xây dựng giải pháp nền tảng này.