Viện Thông tin Khoa học Xã hội – Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – Mô hình thư viện trung tâm chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam

Mô hình thư viện trung tâm – chi nhánh của viện Thông tin Khoa học Xã hội được triển khai trên nền tảng dịch vụ thư viện Sierra. Hệ thống thư viện bao gồm thư viện trung tâm và 32 viện thành viên thuộc ba miền đất nước. Các đơn vị trong hệ thống chia sẻ và dùng chung dữ liệu biểu ghi thư mục với tổng dữ liệu biểu ghi thư mục trên 1.200.000 biểu ghi và hơn 800.000 đăng ký cá biệt.

Dự án được chúng tôi hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018, toàn bộ dữ liệu của 32 viện thành được xử lý và chuyển đổi từ phần mềm CDS/ISIS sang Sierra. Một số đơn vị thành viên chuyển đổi từ các phần mềm thương mại Việt Nam. Toàn bộ dự án đã chuyển đổi và chuẩn hóa hơn 600.000 biểu ghi thư mục từ các hệ thống cũ sang Sierra