Education Source

Là cơ sở dữ liệu nghiên cứu toàn văn lớn nhất thế giới được thiết kế cho sinh viên sư phạm, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách giáo dục. Education Source cung cấp toàn văn, chỉ mục và tóm tắt cho hàng nghìn tạp chí giáo dục, sách và các bài báo hội nghị liên quan đến giáo dục. Phạm vi phủ sóng trải dài tất cả các cấp học và bao gồm các chuyên ngành giáo dục như giáo dục đa ngôn ngữ, giáo dục sức khỏe và kiểm tra.

  • Hơn 950 tạp chí toàn văn, không chứa truy cập mở
  • Lập chỉ mục và tóm tắt cho hơn 3.500 tạp chí
  • Hơn 530  sách toàn văn và chuyên khảo
  • Hơn 3.300 bài báo hội nghị toàn văn liên quan đến giáo dục
  • Trích dẫn cho hơn 6.8 triệu bài báo, bao gồm cả các bài phê bình sách
  • Phạm vi tài nguyên có từ năm 1880

Phạm vi vô song

Education Source được kết hợp giữa nguồn cơ sở dữ liệu chất lượng cao từ EBSCO và H.W. Wilson cùng với hàng trăm tạp chí toàn văn độc đáo chưa từng có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Ngoài các tạp chí, người dùng có thể khám phá toàn văn, lập chỉ mục và tóm tắt cho một loạt các tạp chí định kỳ, sách chuyên khảo, báo cáo hội nghị, …

Đơn vị đồng hành toàn văn có giá trị

Với Education Source, người dùng ERIC có thể liên kết đến một bộ sưu tập lớn các bài báo toàn văn bằng công nghệ SmartLinks. Đây cũng là một bổ sung hoàn hảo cho Academic Search Ultimate, cung cấp hơn 640 tạp chí toàn văn và không truy cập mở.

Tags: Database, EBSCO, thư viện