Humanities International Complete

Humanities International Complete là một bộ sưu tập có giá trị cao cho các thư viện, cung cấp phạm vi bao quát toàn diện về khoa học nhân văn với nội dung trên toàn thế giới liên quan đến tư tưởng văn học, học thuật và sáng tạo.

Cung cấp các tạp chí toàn văn, sách và các nguồn tài liệu về nhân văn đã xuất bản từ khắp nơi trên thế giới, Humanities International Complete bao gồm tất cả dữ liệu từ Humanities International Index cộng với nội dung toàn văn độc nhất hầu như không có sẵn trong các cơ sở dữ liệu khác.

Nội dung bao gồm:

  • 730 toàn văn của các tạp chí và tạp chí chuyên ngành, không chứa truy cập mở
  • 615 tạp chí chuyên ngành toàn văn, được thẩm định, không chứa truy cập mở
  • 331 tạp chí chuyên ngành toàn văn, được thẩm định, không chứa truy cập mở và không bị cấm vận
  • 435 tạp chí chuyên ngành toàn văn, không chứa truy cập mở, được lập chỉ mục trong Web of Science hoặc Scopus

Tài nguyên Nhân văn toàn văn

Humanities International Complete là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho sinh viên, các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục quan tâm đến tất cả các khía cạnh của khoa học nhân văn, với nội dung trên toàn thế giới liên quan đến tư tưởng văn học, học thuật và sáng tạo. Humanities International Complete là một bộ sưu tập có giá trị với nội dung toàn văn cho các thư viện muốn cung cấp phạm vi bao quát toàn diện về khoa học nhân văn.

Tags: eBook, EBSCO, thư viện