Leadership & Management Source

Leadership & Management Source là cơ sở dữ liệu cung cấp nội dung nghiên cứu cho phát triển và đào tạo nhân viên. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các bài báo từ các nền công nghiệp đa dạng, cung cấp những hiểu biết sâu sắc để áp dụng thực hành tốt nhất tới các nhà lãnh đạo và quản lý.

Nội dung bao gồm:

  • Hơn 450.000 biểu ghi toàn văn
  • Hơn 230 tạp chí chuyên ngành toàn văn

Các chủ đề bao gồm:

  • Kế hoạch chiến lược
  • Quản lý nhóm
  • Học thuyết kinh doanh

Mang tới cho nhân viên sức mạnh của tri thức:

Cung cấp các bài báo từ các tạp chí và tạp chí kinh doanh chuyên ngành hàng đầu , Leadership & Management Source bao gồm những yếu tố cần thiết của các nhà lãnh đạo và quản lý.

Với Leadership & Management Source, các nhà quản lý có thể:

  • Ánh xạ nội dung đến các kỹ năng mềm quản lý
  • Sử dụng thông tin trong môi trường học tập chính thức và không chính thức
  • Sử dụng thông tin để tạo hướng dẫn đào tạo cho nhân viên ở tất cả các cấp
Tags: eBook, EBSCO, thư viện