Education Research Complete

Education Research Complete là một cơ sở dữ liệu tối ưu cho sinh viên, các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách giáo dục. Cung cấp hàng trăm tạp chí giáo dục toàn văn, cơ sở dữ liệu này bao gồm tất cả các cấp học, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học.

 Nội dung bao gồm:

 • Gần 650 tạp chí giáo dục toàn văn, không chứa truy cập mở 
 • Hơn 530 chuyên khảo và sách toàn văn
 • Hơn 3.300 báo cáo hội nghị liên quan đến giáo dục
 • Lập chỉ mục và tóm tắt cho hơn 2.400 tạp chí

Chủ đề:

 • Giáo dục vị thành niên
 • Sư phạm nghệ thuật
 • Tâm lý trẻ em & vị thành niên
 • Sự phát triển của trẻ nhỏ
 • Lý thuyết giao tiếp
 • Lập kế hoạch & phát triển chương trình giảng dạy
 • Sách và sách chuyên khảo
 • Áp dụng công nghệtronggiáo dục
 • Tâm lý gia đình
 • Sự phát triển của loài người
 • Sư phạm kỹ năng đọc viết
 • Sư phạm âm nhạc
 • Nghiên cứu về phụ nữ

Các nguồn tài nguyên khác được bao gồm:

 • Sách và sách chuyên khảo
 • Tài liệu hội thảo liên quan đến giáo dục

Phạm vi toàn diện:

Education Research Complete bao gồm các lĩnh vực giảng dạy chương trình học, quản lý, chính sách, tài trợ và các vấn đề xã hội có liên quan. Các chủ đề được đề cập bao gồm tất cả các cấp học từ mầm non đến giáo dục đại học và tất cả các chuyên ngành giáo dục như giáo dục đa ngôn ngữ, kiểm tra và giáo dục sức khỏe. 

Tags: Database, EBSCO, thư viện