Nursing Reference Center Plus

Nursing Reference Center Plus được thiết kế bởi các điều dưỡng cho điều dưỡng, hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định tại điểm chăm sóc. Các điều dưỡng có thể tìm kiếm các câu trả lời nhanh chóng, tiếp cận các kế hoạch chăm sóc, xem các video minh chứng và tăng cường kỹ năng điều dưỡng của bản thân,…

Nội dung bao gồm:

 • Chủ đề đo lường cốt lõi
 • Kế hoạch chăm sóc điều dưỡng
 • Quản lý điều dưỡng và chủ đề lãnh đạo
 • Chủ đề về hướng dẫn và quản lý rủi ro
 • Danh sách kiểm tra kỹ năng điều dưỡng
 • Video và hình ảnh
 • Học phần giáo dục thường xuyên
 • Tài liệu giáo dục bệnh nhân
 • Sách tham khảo điều dưỡng

 Chứa hơn 16,000 tài liệu điều dưỡng:

 • Kế hoạch chăm sóc: 50
 • Chủ đề đo lường chính: 50+
 • Chủ đề bệnh: 2,300+
 • Lãnh đạo và quản lý: 220+
 • Chủ đề quản lý: 380+
 • Chủ đề quy định: 250+
 • Chủ đề quản lý rủi ro: 200+
 • Kỹ năng (danh sách kiểm tra): 2,900+
 • Hình ảnh: 1,300+
 • Video: 680+
 • Tài liệu giáo dục bệnh nhân: 8,300+

Nursing Reference Center Plus áp dụng phương pháp luận dựa trên y học chứng cứ theo 7 bước:

1. Nhận định chứng cứ

2. Chọn ra yếu tố tốt nhất

3. Đánh giá nghiêm túc

4. Báo cáo khách quan

5. Tổng hợp các bằng chứng

6. Báo cáo kết luận và đưa ra khuyến nghị

7. Điều chỉnh các kết luận khi chứng cứ mới được công bố

Ứng dụng Nursing Reference Center Plus cung cấp:

 • Thông tin về bệnh và tình trạng bệnh
 • Tài liệu chăm sóc dựa trên bằng chứng
 • Nội dung về kỹ năng thực hành tốt nhất
 • Thông tin thuốc
 • Video và hình ảnh để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân

Những lợi ích đạt được từ Nursing Reference Center™ Plus:

• QUẢNG BÁ VIỆC THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG Y KHOA sẽ hỗ trợ bệnh viện trong công tác đáp ứng các yêu cầu quy định, cải thiện kết quả chất lượng và an toàn cho bệnh nhân và giảm các sự kiện nghiêm trọng có thể phát sinh.

• DỄ DÀNG ĐỂ KIẾM VÀ ĐỔI ĐIỂM CEUS BẰNG CÁCH TÍCH HỢP CÁC MÔ ĐUN CE VÀO LMS (Hệ thống Quản lý Học tập) CỦA BẠN. Điều dưỡng có thể thuận tiện tìm kiếm và chọn các chủ đề CE có sẵn trực tiếp từ LMS. Sau khi hoàn thành, kết quả của họ sẽ được tự động báo cáo lại cho LMS để lưu hồ sơ.

• SẮP XẾP HỢP LÝ CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CỦA BẠN bằng cách liên kết trực tiếp sổ tay hướng dẫn thủ tục và chính sách trực tuyến của bạn tới phần Kỹ năng và Quy trình tại Nursing Reference Center™ Plusvới ưu điểm là luôn được tổng hợp dựa trên các bằng chứng y khoa và cập nhật liên tục khi bằng chứng mới được xác định.

• TRUY CẬP NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG VÀO CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG bằng cách tích hợp Nursing Reference Center™ Plusvào EMR của bạn.

Nursing Reference Center Plus được công nhận là:

1.   Hạng mục Lãnh đạo dẫn đầu trong Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng – Tham chiếu Lâm sàng trong báo cáo Tốt nhất 2018 của KLAS: Phần mềm & Dịch vụ.

2.  Công cụ thực hành Lâm Sàng- chăm sóc tại chỗ tốt nhất được The Mount Sinai Hospital công nhận.

Tags: eBook, EBSCO, thư viện