Science & Technology Collection

Lịch sử phát triển của nhân loại đã chứng kiến những thay đổi lớn về chất trong toàn bộ đời sống xã hội, đó là những thay đổi về kinh tế, về chính trị, về văn hoá, đặc biệt về khoa học – công nghệ. Khoa học – công nghệ đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân loại, mà kết quả quan trọng nhất là đã tạo ra bước ngoặt phát triển về chất của lực lượng sản xuất.

Science & Technology Collection là một cơ sở dữ liệu khoa học toàn văn cơ bản. Cơ sở dữ liệu này cung cấp các tạp chí học thuật về một loạt các chủ đề khoa học, bao gồm hóa học, sinh học, công nghệ máy tính và vật lý.

Nội dung bao gồm:

• Hơn 320 tạp chí chuyên ngành toàn văn, không chứa truy cập mở 

• Lập chỉ mục và tóm tắt cho hơn 1.900 tạp chí

Chủ đề bao gồm:

• Khoa học hàng không

• Hàng không

• Địa chất học

• Khoa học vật liệu

• Khoa học hàng hải

Tags: eBook, EBSCO, thư viện